Bovenbouw

Groep 5 tot en met 8
In de groepen 5 tot en met 8 wordt de leerstof van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie verder uitgebreid. Naast de instructielessen gaan de leerlingen steeds vaker en langer ook zelfstandig aan de leerstof werken. Zowel bij de kleuters als in de groepen 3 en 4 hebben ze hier al ervaring mee opgedaan. Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen hun werk plannen, zelf oplossingen verzinnen, samenwerken en omgaan met eigen verantwoordelijkheden. Het zelfstandig werken kan bestaan uit zowel dag- als weektaken.                            In de groepen  3 t/m 8  heeft iedere leerling een Chromebook in bruikleen.

Rekenen
Sinds januari 2018 zijn wij overgestapt op de nieuwsterekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’. De nieuwe methode is een rekenmethode voor de groepen 1 t/m 8. Getal & Ruimte Junior is het broertje van Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs en bereidt kinderen perfect voor op het voortgezet onderwijs.
Per week komt één rekenonderwerp aan bod met aandacht voor elk niveau. Kinderen leren hoe ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Door het herhalen van stappen krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen. Getal & Ruimte Junior voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen en sluit naadloos aan bij de CITO-LOVS-toetsen en bij het referentiekader rekenen 1f en 1S.

Leren rekenen in eigen tempo
Ieder kind leert rekenen in zijn eigen tempo; met kleine stapjes of met reuzensprongen. Getal & Ruimte Junior biedt veel mogelijkheden om te differentiëren d.m.v. verschil in moeilijkheidsgraad in de zelfstandige opdrachten. Voor de excellente rekenaars is er een apart boek Meesterwerk met drie grotere opdrachten per week, opgebouwd volgens de hogere niveaus van de taxonomie van Bloom (analyseren, evalueren en creëren).

21e eeuwse vaardigheden
Getal & Ruimte Junior is klaar voor de 21e eeuw! De 21e eeuw, waarin computer en internet niet meer zijn weg te denken, vraagt van kinderen andere vaardigheden dan een eeuw geleden. Ook voor rekenen. 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, communiceren en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van de rekenwiskundeles.

Passend onderwijs en de niveaulijn
Voor kinderen voor wie de opgaven te moeilijk blijken, is er vanaf groep 5 de niveaulijn. De kinderen werken aan hetzelfde leerdoel als de rest van de klas. Zij doen bij de meeste klassikale instructies gewoon mee, maar gaan tijdens de zelfstandige verwerking in handelingsniveau en moeilijkheidsgraad van de getallen één of meerdere stapjes terug.

Huiswerk
Vanaf groep 5 gaan de leerlingen voor het eerst ervaring opdoen met huiswerk. Het huiswerk kan o.a. bestaan uit het voorbereiden van een spreekbeurt, leerwerk voor een toets of het maken van een werkstuk.
Huiswerk is geen doel op zich. Pluspunt ziet het vooral als een goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen leren plannen, de tijd indelen en overzien, gebruik maken van een agenda en verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor hun huiswerk.
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen aan het begin van het jaar een huiswerkboekje.

Projecten
Ieder schooljaar is er op Pluspunt een aantal projecten voor alle leerlingen. De groepen van de bovenbouw worden dan aan één van de groepen van de middenbouw of onderbouw gekoppeld. Een aantal activiteiten wordt dan gezamenlijk uitgevoerd.
Een elk schooljaar terugkerend project is de Kinderboekenweek.

Werkstukken en spreekbeurten
Pluspunt vindt het belangrijk dat leerlingen leren informatie op te zoeken, te verwerken en te presenteren. In de groepen 5 wordt begonnen met ervaring opdoen met deze vaardigheden. De kinderen maken in de groep en met elkaar één werkstuk. Daarnaast houden ze een spreekbeurt over een vrij onderwerp.
In de leerjaren 6 t/m 8 wordt dit verder uitgebreid naar meerdere werkstukken en verschillende presentaties.

Schoolverlaters groep 8
Het laatste jaar op Pluspunt is in vele opzichten een bijzonder jaar. De leerlingen gaan zich oriënteren en voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. Er wordt een advies gegeven en de eindtoets van Cito wordt gemaakt. Ook zijn er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs en een scholenmarkt. Naast deze activiteiten zijn er ook een werkweek, een eindmusical en het officiële afscheid.

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl