Wet Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht van kracht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam. Meer informatie is te vinden op de website www.pporotterdam.nl

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met een beperking. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot extra prestaties te komen. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Hulp kan dan bestaan uit het geven van remedial teaching of het volgen van een speciaal individueel programma. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider van de school. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

 

Bij een aanmelding neemt de directeur in overleg met intern begeleiders een (voorlopige) beslissing over de plaatsbaarheid van de leerling. Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, baseert de directeur haar beslissing op het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)* van de school. Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden, zodat school kan kijken of ze aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kunnen komen. Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Als de school tot de conclusie komt dat zij niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kunnen voldoen dan moet de school, in samenwerking met ouders, een andere plek vinden voor het kind waar wel ze de juiste zorg en onderwijs kunnen bieden. We handelen daarmee als school volgens de voorgeschreven procedures van Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam).

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Voor meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel van de school: www.perspectiefopschool.nl

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl