Passend onderwijs Pluspunt

Pluspunt is een school waar kinderen in een veilige, warme en open omgeving leren elkaar en zichzelf te accepteren en te respecteren. Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een lichamelijke beperking, de meer- of hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met andere zorg- of ondersteuningsbehoeften. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij het niveau en tempo van de leerling. Het gepersonaliseerd leren neemt een centrale plek in en leerkrachten zijn in staat om, in overleg met de intern-begeleiders tot een beredeneerd aanbod te komen. Leerlingen leren verschillend en daar moeten we rekening mee houden. Het gaat erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de

belangstelling, motivatie, tempo en de leerstijl van leerlingen en hen zelf de regie te geven over het eigen leerproces. Pluspunt heeft een gevarieerd aanbod met extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben en verrijkingsgroepen voor kinderen die meer aankunnen

Terug

Maria Wesselingstraat 14

3065 GA Rotterdam

010 2020534

info@nullobs-pluspunt.nl